نشر قومس

شركت نشر قومس  با مديريت دكتر همايون الهي ، دكتراي علوم سياسي و استاد دانشگاه تهران، در سال ۱۳۶۸ تاسيس گرديده كه از ابتدا تاكنون موفق به انتشار بيش از۱۳۰ عنوان كتاب در رشته هاي مختلف علوم سياسي ، روابط بين الملل ، روانشناسي ، علوم تربيتي ، جامعه شناسی ، مديريت ، حسابداري ، جغرافيا ، زبان انگليسي ، تاريخ و حقوق گردیده است .