فروشگاه دانا LCDarm

فروشگاه دانا از سال ۱۳۸۵ با درک نیاز مبرم کاربران به جهت سهولت استفاده از مانیتورهای خود در مکانها مختلف و یا فضای های خاص و با رعایت اصول ارگونومی برای اولین بار اقدام به ارائه متنوع ترین پایه های نصب فلزی    LCD MONITOR , LED MONITOR , LCD TV , LED TV , PLASMAنموده است