آذین کارتن

شــرکـت کارتـن سـازی آذیـن در سال ۱۳۷۴ تحت شمـاره ۳۳۴۸ در ثبت شـرکتـها بثبت رسیـده و در همیـن ســال فعـالیت خــود را در زمینــه صنــایع بستــه بنــدی (کارتن سـازی) با شعـار کیفیت بهترین تبلیـغ است شـرو ع به کـار نمـوده و در سال ۷۵ تـوانست از وزارت صنـایع مجـوز فعـالیت صنعتـی خـود را با تـوان تولیـد ۶۰۰ تـن در هر شیفت کاری دریـافت نمـاید.

  • CLIENT شــرکـت کارتـن سـازی آذیـن
  • YEAR 1384
  • WE DID مدیریت محتوا، گرافیک
  • CATEGORY